பத்மநாபசாமி கோயில் தங்கப்புதையல்
யாருக்குச் சொந்தம்
   பகுதி - 3
நன்பருக்கு பரிந்துரைக்க
கருத்துரைக்க
தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்க
நன்பருக்கு பரிந்துரைக்க
கறுப்பும் வேண்டாம்! சிவப்பும் வேண்டாம்!! கறுப்பும்-சிவப்பும் வேண்டவே வேண்டாம்!!!   -----வள்ளுவம் வாழ்வோம்------