கறுப்பும் வேண்டாம்! சிவப்பும் வேண்டாம்!! கறுப்பும்-சிவப்பும் வேண்டவே வேண்டாம்!!!     ----வள்ளுவம் வாழ்வோம்----